Nhảy đến nội dung

Ban chủ nhiệm

coVan.jpg

 

  TS. NGÔ THỊ THANH VÂN

  Trưởng Khoa

 

  ĐT: 028-37755033

  Email:ngothithanhvan@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: B005

T.Binh_.jpg

 

 TS. NGUYỄN HÒA BÌNH

  Phó Trưởng Khoa

  Trưởng bộ môn chuyên ngành tiếng Trung


 
  ĐT: 028-37755033

  Email: nguyenhoabinh@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: B117

T.Sinh_.jpg

 

  TS. ĐINH TRƯỜNG SINH

  Phó Trưởng Khoa


 
  ĐT: 028-37755033   

  Email: dinhtruongsinh@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: B117

 

CÁN BỘ HÀNH CHÍNH

T.Nghia_.jpg

 

  PHẠM HIẾU NGHĨA

  Thư ký Khoa kiêm Trợ lý công tác SV Khoa

 

  ĐT: 028-37755033

  Email: phamhieunghia@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: B005

coThu_Anh.jpg

 

  NGUYỄN THỊ THU ANH

  Giáo vụ Khoa

 

  ĐT: 028-37755033

  Email: nguyenthithuanh@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: B005