Nhảy đến nội dung

Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp đại học, cao đẳng đợt T9-2018

Sinh viên xem kế hoạch chi tiết trên Hệ thống thông tin sinh viên, mục "Thông báo phòng Đại học" hoặc xem tại đây.

* Lưu ý:

  - Kế hoạch này có điểm khác biệt so với với trước đây:

      + Cụ thể là SV phải chủ động đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp, Dự thi tốt nghiệp, Dự xét tốt nghiệp (không như trước đây, Phòng Đại học chủ động xét);

      + Phòng Đại học sẽ căn cứ vào kết quả đăng ký của SV để xét điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp, Dự thi tốt nghiệp, Dự xét tốt nghiệp.

  - Ngày 09/4 -  14/4/2018, SV đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp/Đồ án tốt nghiệp.

  - Ngày 07/5/2018 Phòng Đại học công bố danh sách SV đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp/Đồ án tốt nghiệp (dựa vào danh sách SV đã đăng ký).

  - SV đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp/Đồ án tốt nghiệp phải đóng học phí (thời hạn đóng học phí ngày 14/5 - 18/5/2018). Sau thời hạn này, SV không đóng tiền sẽ không được làm Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp và tiền học phí sẽ bị ghi nợ lại cho HK sau. SV phải đăng ký làm lại Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp cho đợt sau và phải đóng tiền Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp.