Nhảy đến nội dung

Kế hoạch tập sự nghề nghiệp đợt 3-1718

I. Mục đích – Yêu cầu:
1. Mục đích
    Giúp sinh viên KNN (Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, Tiếng Trung/ Trung-Anh thương mại, Tiếng Trung/ Trung-Anh du lịch) tiếp cận và làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp tại các công ty, doanh nghiệp.
2. Yêu cầu
    Sau đợt thực tập, sinh viên có thể:
- Hiểu tổng quát về tổ chức hoạt động và quản lý tại công ty/doanh nghiệp.
- Vận dụng một cách khéo léo, linh hoạt những kiến thức đã được trang bị trên lớp
cùng bài học thực nghiệm tại các công ty để ứng dụng vào môi trường làm việc một cách hiệu quả.
- Làm việc độc lập, khoa học và sáng tạo phù hợp với xu thế hòa nhập vào nền kinh tế toàn cầu.
II. Nội dung thực hiện
1.Chuẩn bị thực tập
- Đề tài thực tập: Sinh viên (SV) tự chọn hoặc tham vấn giảng viên hướng dẫn (GVHD)
- Phân công GVHD sinh viên thực tập
- Hồ sơ thực tập:
   1. Giấy tiếp nhận thực tập của công ty
   2. Phiếu nhận xét đánh giá
   3. Bài báo cáo thực tập (bằng ngoại ngữ)
   4. Sổ nhật ký thực tập / Phiếu theo dõi thực tập
   5. Giấy giới thiệu thực tập của Trường & Thư ngõ của Khoa
2. Các mốc thời gian quan trọng
- 25/5 - 31/5/2018: Sinh viên đủ điều kiện TSNN đợt 3 đăng ký môn học trên trang Hệ thống thông tin sinh viên website (https://student.tdt.edu.vn) chọn phân hệ thực tập tốt nghiệp.
- 15/6/2017: Sinh viên xem và kiểm tra danh sách SV đủ điều kiện tập sự nghề nghiệp (TSNN) trên web của Phòng Đại học và Khoa Ngoại ngữ.
- 20/6 - 05/7/2017: Khoa phân công GV hướng dẫn sinh viên TSNN và công bố cho SV.
- 28/6 - 04/7/2018: Sinh viên đóng tiền TSNN tại Phòng Tài chính.
- 09/7 – 14/9/2018: Sinh viên Đại học thực tập tại công ty, doanh nghiệp.
- 09/7 – 17/8/2018: Sinh viên Cao đẳng thực tập tại công ty, doanh nghiệp.
- 20/8 - 25/8/2018: Sinh viên thi Kỹ năng thực hành chuyên môn.
- 16/9/2018: Sinh viên Đại học nộp báo cáo thực tập (bản online)  (http://check.knn.tdt.edu.vn)

- 18/9/2018: Sinh viên Đại học nộp báo cáo thực tập (bản cứng)
- 19/8/2018: Sinh viên Cao đẳng nộp báo cáo thực tập (bản online) (http://check.knn.tdt.edu.vn)
- 21/8/2018: Sinh viên Cao đẳng nộp báo cáo thực tập (bản cứng)
- 22/8 - 28/8/2018: Giảng viên chấm cáo thực tập (Cao đẳng)
- 19/09 - 24/9/2018: Giảng viên chấm cáo thực tập (Đại học)
*  Lưu ý:
+ Sinh viên cần trường giới thiệu công ty thực tập liên hệ với Khoa Ngoại ngữ (GV nhận: Nguyễn Ngọc Tâm: nguyenngoctam@tdt.edu.vn) trước ngày 25/6/2018.
III. Tiến độ thực hiện
- 01/6 - 16/6/2018: Cán bộ phụ trách thực tập xây dựng kế hoạch TSNN. 18/5 - 20/6/2018: Cán bộ phụ trách thực tập trình lãnh đạo Khoa ký duyệt. 22-30/6/2018: Khoa thông báo kế hoạch TSNN đợt 3 đến sinh viên.
- 01/6/2018 - 24/9/2018: Khoa thực hiện kế hoạch TSNN.
- 30/9/2018: Trường thông báo kết quả thực tập (dự kiến).