Nhảy đến nội dung

Buổi họp về học phần nghề nghiệp 1 HK Hè/1718

Để cung cấp thông tin chi tiết về các biểu mẫu cần thiết và nơi học việc Học phần Nghề nghiệp 1 và phổ biến công tác nghiên cứu khoa học sinh viên cho các sinh viên, tối ngày 24/5/2018 tại phòng C411 Khoa Ngoại Ngữ đã tổ chức buổi gặp mặt sinh viên tham gia học phần nghề nghiệp trong học kỳ Hè năm học 2017-2018. 

Đến tham dự buổi họp gồm có Ban chủ nhiệm Khoa, các giảng viên hướng dẫn HPNN 1 cùng với các sinh viên năm 2 và sinh viên năm 3 (chưa hoàn tất HPNN).

Nội dung buổi họp gồm có các vấn đề như sau: 

  + Phổ biến quy trình và công tác nghiên cứu khoa học sinh viên cũng như kế hoạch nghiên cứu cho năm học mới.

  + Thông báo nơi học HPNN cho sinh viên và hướng dẫn những biểu mẫu cần thiết cho HPNN 1.

  + SV tham gia ký tên vào danh sách tham gia học HPNN1 (bắt buộc)

Do đây là buổi họp mặt chính thức trong học phần nghề nghiệp 1, nên tất cả các sinh viên năm 2 và năm 3 (chưa hoàn tất HPNN1) đều rất tích cực tham dự đầy đủ buổi họp này để nắm bắt đầy đủ thông tin và quy trình đi học tập thực tế tại các doanh nghiệp.

* Hình ảnh ghi nhận trong buổi họp:

Hop%20HPNN1-he2018b.jpg
Các SV năm 2-3 chuyên ngành TM tham gia buổi họp mặt học phần nghề nghiệp 1