Nhảy đến nội dung

Danh sách nhóm TSNN - GVHD - đợt 1B (THƯƠNG MẠI)

THÔNG BÁO


Mời sinh viên họp với GVHD lần 1
1. Nhóm TSNN với 
    1/ Thầy Ngọc Tâm 
    2/ Thầy Sinh 
    3/ Cô Diễm 
    4/ Thầy Bảo 
    5/ Thầy Đồng 
Sẽ  họp lúc 17h30, ngày thứ NĂM - 24/01/2019

2. Nhóm TSNN với Cô Thanh Phương họp lúc 10h sáng ngày thứ BẢY (26/01/2019)
3. Họp với những GVHD khác: xem thông báo từ GVHD

* Phòng họp sẽ được GVHD cập nhật qua email cá nhân.

Lưu ý:

  • Buổi họp đầu tiên rất quan trọng, các em nhớ mang theo giấy ghi chép và bộ hồ sơ TSNN (đã được gởi qua email cá nhân) và tham dự đúng giờ, đầy đủ.
  • Mỗi buỗi họp có ghi biên bản và điểm danh.

Dowload files:

GVHD ĐỢT 1B_ 1819 - TIẾNG ANH - CÔ DIỄM
GVHD ĐỢT 1B_ 1819 - TIẾNG ANH - CÔ THANH PHƯƠNG
GVHD ĐỢT 1B_ 1819 - TIẾNG ANH - THẦY BẢO
GVHD ĐỢT 1B_ 1819 - TIẾNG ANH - THẦY CHÍ THÀNH
GVHD ĐỢT 1B_ 1819 - TIẾNG ANH - THẦY ĐỒNG
GVHD ĐỢT 1B_ 1819 - TIẾNG ANH - THẦY SINH
GVHD ĐỢT 1B_ 1819 - TIẾNG ANH - THẦY TÂM - CLC
GVHD ĐỢT 1B_ 1819 - TIẾNG ANH - THẦY TÂM