Nhảy đến nội dung

LỊCH ÔN TẬP CÁC LỚP ANH VĂN HỌC LẠI HK 3 (2018-2019)

LỊCH ÔN TẬP CÁC LỚP ANH VĂN HỌC LẠI HK 3 (2018-2019)

Ghi chú: Tiết 1 - 5: từ 6h50 - 11h05  
  Tiết 2 - 6: từ 7h30 - 11h50  
  Tiết 7 - 11: từ 12h30 - 16h 45
  Tiết 8 - 12: từ 13h15 - 17h30
  Tiết 13 - 16: từ 17h45 - 21h00
Mã môn Tên môn Số lượng Thứ Tiết Số tiết Ngày Phòng
001001 Anh văn 1 1 7 2 - 6 5 27/7/2019 C207
001002 Anh văn 2 1 7 2 - 6 5 03/8/2019 C201
001003 Anh văn 3 7 6 13 - 16 4 26/7/2019 B204
001003 Anh văn 3 7 2 13 - 16 4 29/7/2019 B201
001003 Anh văn 3 7 2 13 - 16 4 05/8/2019 B201
001003 Anh văn 3 7 4 13 - 15 3 07/8/2019 B201
001004 Anh văn 4 7 7 13 - 16 4 27/7/2019 B201
001004 Anh văn 4 7 3 13 - 16 4 30/7/2019 B301
001004 Anh văn 4 7 3 13 - 16 4 06/8/2019 B201
001004 Anh văn 4 7 5 13 - 15 3 08/8/2019 B201
001005 Anh văn 5 8 4 13 - 16 4 24/7/2019 B204
001005 Anh văn 5 8 CN 8 - 11 4 28/7/2019 B201
001005 Anh văn 5 8 6 13 - 16 4 09/8/2019 B204
001005 Anh văn 5 8 CN 8 - 10 3 11/8/2019 B201
001006 Anh văn 6 12 7 8 - 12 5 27/7/2019 B204
001006 Anh văn 6 12 CN 2 - 6 5 28/7/2019 B201
001006 Anh văn 6 12 3 13 - 15 3 30/7/2019 B201
001006 Anh văn 6 12 7 8 - 12 5 10/8/2019 B204
001006 Anh văn 6 12 CN 2 - 6 5 11/8/2019 B201

Đề cương chi tiết môn học:

Anh văn 1: /sites/ffl/files/FFL/Anh%20van%201.pdf 

Anh văn 2: /sites/ffl/files/FFL/Anh%20van%202.pdf

Anh văn 3: /sites/ffl/files/FFL/Anh%20van%203.pdf

Anh văn 4: /sites/ffl/files/FFL/Anh%20van%205.pdf

Anh văn 5: /sites/ffl/files/FFL/Anh%20van%205.pdf

Anh văn 6: /sites/ffl/files/FFL/Anh%20van%206.pdf