Nhảy đến nội dung

LỊCH THI DÀNH CHO LỚP TRẢ NỢ MÔN HỌC ĐỢT THÁNG 08/2019

LỊCH THI DÀNH CHO LỚP TRẢ NỢ MÔN HỌC ĐỢT THÁNG 08/2019
 
GHI CHÚ                    
NHÓM: là nhóm sinh viên đăng ký môn học theo thời khóa biểu. Sinh viên phải xem đúng môn thi và nhóm thi để dự thi đúng ngày thi và giờ thi. Mọi trường hợp dự thi sai nhóm sẽ không được giải quyết.
TỔ: là danh sách thi theo phòng. Sinh viên cập nhật danh sách thi chính thức (bao gồm SV nộp đơn hoãn thi, chuyển giờ thi) trên cổng hệ thống thông tin sinh viên trước ngày thi ít nhất 02 ngày.
- Sinh viên phải mang theo THẺ SV hoặc CMND khi vào phòng dự thi.
- Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 15 phút.
                       
MÃ MH NHÓM TỔ TÊN MÔN HỌC SS THỨ NGÀY GIỜ PHÒNG THỜI LƯỢNG HÌNH THỨC THI KHOA
001017 1000 001 Đọc 2 3 3 20/08/2019 8:00 B206 60 Trắc nghiệm, Tự luận NN
001025 1000 001 Ngữ pháp 2 2 3 20/08/2019 8:00 B206 60 Trắc nghiệm, Tự luận NN
001026 1000 001 Kỹ năng tổng hợp 1 2 3 20/08/2019 8:00 B206 75 Tự luận NN
001030 1000 001 Dịch 1 1 3 20/08/2019 8:00 B206 60 Tự luận NN
001031 1000 001 Dịch 2 4 3 20/08/2019 8:00 B206 60 Tự luận NN
002228 1000 001 Đọc 2 1 3 20/08/2019 8:00 B206 75 Trắc nghiệm, Tự luận NN
001001 1000 001 Anh văn 1 2 3 20/08/2019 8:00 E0302 65 Trắc nghiệm NN
001004 1000 001 Anh văn 4 5 3 20/08/2019 8:00 E0305 65 Trắc nghiệm NN
001009 1000 001 Nghe 2 1 3 20/08/2019 8:00 E0306 5' + CD + 10' Trắc nghiệm, Tự luận NN
001036 1000 001 Văn hóa Mỹ 4 3 20/08/2019 13:30 B209 60 Trắc nghiệm, Tự luận NN
001037 1000 001 Nhập môn văn học Anh 2 3 20/08/2019 13:30 B209 60 Trắc nghiệm, Tự luận NN
001152 01 001 Viết 3 1 3 20/08/2019 13:30 B209 75 Tự luận NN
002002 1000 001 Trung văn 2 4 3 20/08/2019 13:30 B209 75 Trắc nghiệm, Tự luận NN
002055 1000 001 Thực hành dịch 3 3 20/08/2019 13:30 B209 75 Tự luận NN
002214 1000 001 Kỹ năng tổng hợp 6 2 3 20/08/2019 13:30 B209 75 Trắc nghiệm, Tự luận NN
002313 1000 001 Dẫn luận ngôn ngữ Trung quốc 1 3 20/08/2019 13:30 B209 75 Trắc nghiệm, Tự luận NN
001002 1000 001 Anh văn 2 2 3 20/08/2019 13:30 E0301 65 Trắc nghiệm NN
001005 1000 001 Anh văn 5 6 3 20/08/2019 13:30 E0303 65 Trắc nghiệm NN
001027 1000 001 Kỹ năng tổng hợp 2 4 3 20/08/2019 15:00 B511 180 Vấn đáp NN
001029 1000 001 Phát âm 2 1 3 20/08/2019 15:00 B511 120 Vấn đáp NN
001089 1000 001 Giao tiếp thương mại 1 4 3 20/08/2019 15:00 B511 180 Vấn đáp NN
001090 1000 001 Giao tiếp thương mại 2 1 3 20/08/2019 15:00 B511 180 Vấn đáp NN
001033 1000 001 Ngữ học Anh 2 4 4 21/08/2019 8:00 B206 60 Trắc nghiệm, Tự luận NN
001034 1000 001 Ngữ học Anh 3 3 4 21/08/2019 8:00 B206 60 Trắc nghiệm, Tự luận NN
001038 1000 001 Nhập môn văn học Mỹ 2 4 21/08/2019 8:00 B206 60 Trắc nghiệm, Tự luận NN
002236 1000 001 Viết ứng dụng 2 2 4 21/08/2019 8:00 B206 75 Tự luận NN
001032 1000 001 Ngữ học Anh 1 2 4 21/08/2019 8:00 B406 60 Trắc nghiệm, Tự luận NN
001003 1000 001 Anh văn 3 8 4 21/08/2019 8:00 E0301 65 Trắc nghiệm NN
001006 1000 001 Anh văn 6 13 4 21/08/2019 8:00 E0302 65 Trắc nghiệm NN
001035 1000 001 Văn hóa Anh 4 4 21/08/2019 13:30 B201 60 Trắc nghiệm, Tự luận NN
001039 1000 001 Văn học Anh - Mỹ 1 4 21/08/2019 13:30 B201 60 Tự luận NN
002008 1000 001 Dịch nói 3 5 22/08/2019 9:00 B406 180 Vấn đáp NN
002025 1000 001 Nói 5 1 5 22/08/2019 9:00 B406 180 Vấn đáp NN
001049 1000 001 Dịch thương mại 1 5 22/08/2019 10:00 B205 60 Tự luận NN
003002 1000 001 Pháp văn 2 4 5 22/08/2019 10:00 B205 60 Trắc nghiệm, Tự luận NN