Nhảy đến nội dung

Thông báo về việc mở học phần trong chương trình 4+1đợt 4 năm học 2019-2020

Thông báo về việc mở học phần trong chương trình 4+1 đợt 4 năm học 2019-2020 (chương trình bồi dưỡng sau đại học)

Thông tin chi tiết link đính kèm:

https://grad.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2020/thong-bao-ve-viec-mo-hoc-phan-trong-chuong-trinh-41dot-4-nam-hoc-2019-2020

Trân trọng.