Nhảy đến nội dung

Thông tin tuyển sinh sau đại học năm 2020 đợt tháng 06/2020

Thông tin tuyển sinh sau đại học năm 2020 đợt tháng 06/2020: https://admission.tdtu.edu.vn/sau-dai-hoc;

Hướng dẫn đăng ký dự tuyển: https://grad.tdtu.edu.vn/huong-dan-dang-ky-du-tuyen-chuong-trinh-dao-tao-sau-dai-hoc

Đăng ký dự tuyển: http://tuyensinhsaudaihoc.tdtu.edu.vn/

Trân trọng!