Nhảy đến nội dung

Đoàn - Hội

ĐOÀN - HỘI KHOA NGOẠI NGỮ 

Công tác Đoàn, Đội trong trường học có vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, trang bị kỹ năng cho sinh viên.

Đoàn - Hội Khoa Ngoại ngữ luôn là nơi tổ chức các cuộc thi ý nghĩa, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên; tổ chức các hoạt động tình nguyện mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi, thiện nguyện, gây quỹ, đã phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. 

Email Đoàn & Liên chi Hội Khoa: 

  • Đoàn Khoa: doanngoaingu@tdtu.edu.vn
  • Liên chi Hội: lchsvngoaingu@tdtu.edu.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/doanhoingoaingutdtu/
  • Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMyLUE0TyD2VXFBL9pOunyg
Đoàn hội KNN