Nhảy đến nội dung

Ngành ngôn ngữ Anh

AUN (ASEAN UNIVERSITY NETWORK)

MỘT TỔ CHỨC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỦA MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ASEAN

Ngành Ngôn ngữ Anh chương trình tiêu chuẩn của Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo chuẩn AUN-QA vào tháng 01/2021, qua đó đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng nhằm không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu cũng như đạt những chuẩn mực kiểm định quốc tế và khu vực.

Chương trình đào tạo của Ngành được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo các ngành Ngôn ngữ của các trường Đại học thuộc TOP 100 trong bảng xếp hạng QS World University Rankings. Với việc kiểm định chất lượng theo chuẩn AUN-QA, Khoa có cơ hội rà soát và chuẩn hóa các hoạt động theo Bộ tiêu chuẩn của AUN-QA, từ chuẩn đầu ra; khung chương trình; rà soát lại năng lực và số lượng của đội ngũ giảng viên và sinh viên, các hoạt động gắn kết học tập và nghiên cứu, đẩy mạng chất lượng của đội ngũ hỗ trợ và cơ sở vật chất, công tác đảm bảo chất lượng phục vụ người học và đảm bảo chất lượng đầu ra.

AUN

 

Việc tham gia kiểm định theo chuẩn AUN-QA có các lợi ích sau:

- Với nhà Trường: chúng tôi khẳng định sự cam kết đối với xã hội, với nhà tuyển dụng về chất lượng sản phẩm đầu ra của chương trình đào tạo, đó là nguồn nhân lực được đào tạo theo chuẩn chất lượng được kiểm định theo tiêu chuẩn của khu vực.

- Với sinh viên: Các em dễ dàng thực hiện trao đổi SV (student exchange) hoặc chuyển đổi tín chỉ với các trường đại học trong khu vực, có nhiều thuận lợi trong việc tìm kiếm việc làm trong thị trường khu vực và quốc tế.

- Với doanh nghiệp: giúp người sử dụng lao động có một cơ sở tin cậy để tìm kiếm nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, từ một chương trình đào tạo có những tham chiếu chất lượng mang tính quốc tế hóa.

- Với xã hội: Kết quả kiểm định AUN-QA là định hướng trong quyết định chọn trường của phụ huynh và học sinh đăng ký theo học.