Nhảy đến nội dung

Ngành ngôn ngữ Trung Quốc

AUN (ASEAN UNIVERSITY NETWORK)

MỘT TỔ CHỨC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỦA MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ASEAN. 

AUN

AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assurance) là bộ tiêu chuẩn với các quy tắc chất lượng nghiêm ngặt, với các tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tập trung đánh giá toàn diện chương trình thông qua các khía cạnh khác nhau như kết quả học tập mong đợi, khung chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, mạng lưới giữa các sinh viên, các trường đại học và các hiệp hội đối tác để đảm bảo chất lượng của toàn bộ chương trình giảng dạy.

Kiểm định AUN cung cấp một bộ tiêu chuẩn toàn diện để đánh giá chất lượng đào tạo và được công nhận bởi hệ thống giáo dục trong khu vực Đông Nam Á. Việc kiểm định AUN giúp các trường đại học Việt Nam từng bước khẳng định vị thế quốc tế của mình. 

AUN-QA là tổ chức bảo đảm chất lượng của Mạng lưới các trường đại học ASEAN. Sinh viên học các chương trình được AUN-QA đánh giá và công nhận sẽ dễ dàng thực hiện trao đổi sinh viên (student exchange) hoặc chuyển đổi tín chỉ với các trường đại học trong khu vực. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp từ những chương trình này sẽ có nhiều thuận lợi trong việc tìm kiếm việc làm trong thị trường khu vực và quốc tế.

Khoa Ngoại ngữ đã hoàn thành kế hoạch và báo cáo tự đánh giá (SAR) theo tiêu chuẩn AUN-QA cho Ngành ngôn ngữ Trung Quốc vào tháng 2/2024.