Nhảy đến nội dung

现任领导

 职称

联系

  阮清芳

  副院长

  • Tel: 028-37755033

  • Email: nguyenthanhphuong@tdtu.edu.vn  

  阮和平  

  副院长

  • Tel: 028-37755033

  • Email:nguyenhoabinh@tdtu.edu.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政人员

职称

联系

  阮氏清泉

  秘书

  • Tel: (028) 37 755 033

  • Email: phamhieunghia@tdtu.edu.vn

  阮氏秋英 

  教务

  • Tel: (028) 37 755 033

  • Email: nguyenthithuanh@tdtu.edu.vn

  阮黎福

  学生辅导

  • Tel: (028) 37 755 033

  • Email: nguyenlephuc@tdtu.edu.vn