Nhảy đến nội dung
Trung tâm Anh ngữ WESET sẽ tổ chức Speaking Club với chủ đề “Money” vào ngày 26/03/2023

Trung tâm Anh ngữ WESET sẽ tổ chức Speaking Club với chủ đề “Money” vào ngày 26

Hội đồng đánh giá ĐCCT LVThS chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh  

Ngày 10/03/2023, tại Phòng họp B, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức

Thông báo Hội đồng đánh giá ĐCCT LVThS chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

Ngày 16/12/2022, tại Phòng họp thư viện lầu 5, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (TESOL)

Ngày 2/12/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ng

Subscribe to Thông báo