Nhảy đến nội dung

Diễn giả chính của Hội nghị quốc tế ICLD 2016

1. GS.TS. Andrew Lian
   Trường đại học kỹ thuật Suranaree, Nakhon Ratchasima, Thái lan (The President of Asia CALL) 

ICLD-Dr.Andrew.gif

 2. PGS.TS. David Hayes 
     Trường đại học Brock, Ontario, Canada

ICLD-Dr.David-Hayes.gif