Nhảy đến nội dung
Ảnh

Khoa tổ chức nhiều chuyến tham quan thực tế tại doanh nghiệp/ trung tâm ngoại ngữ

+ Hình ảnh sinh viên tham quan tại các công ty (2018)

/sites/ffl/files/FFL/Articles/2020/tham%20quan%20cong%20ty%202018_2.png

+ Hình ảnh sinh viên tham quan tại các công ty (2019)

/sites/ffl/files/FFL/Articles/2020/tham%20quan%20cong%20ty%202019_2.png/sites/ffl/files/FFL/Articles/2020/tham%20quan%20cong%20ty%202019_4.png/sites/ffl/files/FFL/Articles/2020/tham%20quan%20cong%20ty%202019_5.png