Nhảy đến nội dung

Bài viết công bố

 

 

I. CÁC BÀI VIẾT CÔNG BỐ QUỐC TẾ:

    The Roots of Miserableness in Amy Tan's The Joy Luck Club

    Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần 4 về nghiên cứu học thuật trong nước và quốc tế tại ĐH Rajabhat Thái Lan (RUNIRAC IV 11/2016)
    Tác giả: Nguyễn Minh Triết

    Attitudes and motivation of Non-English Majored Students towards Learning TOEIC - An exploratory research into a public university in HCM City, Vietnam

    Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần 4 về nghiên cứu học thuật trong nước và quốc tế tại ĐH Rajabhat Thái Lan (RUNIRAC IV 11/2016)
    Tác giả: Nguyễn Ngọc Tâm

    Vocabulary Learning Strategies and Topic Preferences in Improving Language Competence in a Language Evening Class in HCMC, Vietnam

    Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần 4 về nghiên cứu học thuật trong nước và quốc tế tại ĐH Rajabhat Thái Lan (RUNIRAC IV 11/2016)

    Tác giả: Nhâm thị Ngọc

    Problematic Initial Consonant Clusters Of Vietnamese Non-English Major Students At Ton Duc Thang University
    Các cụm phụ âm đầu có vấn đề của SV không thuộc ngành tiếng Anh tại ĐH Tôn Đức Thắng

    Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần 4 về nghiên cứu học thuật trong nước và quốc tế tại ĐH Rajabhat Thái Lan (RUNIRAC IV 11/2016)

    Tác giả: Tạ Thị Hồng Diễm

    Women's roles in england at the end of the 18th century: reading jane austen's pride and prejudice

    Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần 4 về nghiên cứu học thuật trong nước và quốc tế tại ĐH Rajabhat Thái Lan (RUNIRAC IV 11/2016)
    Tác Giả: Hoàng Lê Quốc Đạt

    The Influence of Vietnamese phonological Featureson First-year EFL students'spoken English in classroom interaction
    Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần 4 về nghiên cứu học thuật trong nước và quốc tế tại ĐH Rajabhat Thái Lan (RUNIRAC IV 11/2016)

    Tác Giả: Nguyễn Văn Thành

    对越汉语口语教学的几点思考

    Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Trung", NXB Đại học Sư phạm TPHCM, tháng 4/ 2017.

    ISBN: 978-604-947-782-9

    Tác giả: TS. Từ Chí Thành

    Using Video Recordings by Mobile Phones to Improve Students' Confidence and Communication Skill

    Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần I về "Phát triển ngôn ngữ - ICLD" tại Trường đại học Tôn Đức Thắng, tháng 06/2016, Việt Nam

    Tác giả: Nhâm Thị Ngọc

   Cấu trúc đại lượng chủ quan dou NP le (都NP了)trong tiếng Hán hiện đại, kiêm luận hình thức tương ứng trong

   tiếng Việt và vấn đề dạy học

    Tạp chí Duiwai Hanyu yanjiu, kỳ 12, 2015, Trung Quốc   

    Tác giả: TS. Từ Chí Thành

    Một số vấn đề liên quan đến cách dùng phi trạng ngữ của Cengjing̣(曾经) 

    Tạp chí Language Teaching And Linguistic Studies, số 04, 2015, Trung Quốc   

    Tác giả: TS. Từ Chí Thành

    Quá trình phân hóa của phó từ zheng

    Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần VI về "Hư từ tiếng Hán hiện đại và vấn đề giảng dạy tiếng Hán hiện đại", tháng 07/2014,

    Thượng Hải, Trung Quốc

    Tác giả: TS. Từ Chí Thành

    Về vấn đề ngữ nghĩa, vai trò, chức năng và quá trình phát triển của Daoshi (到时)

    Tạp chí Hanyu yu Hanyu jiaoxue yanjiu, số 05, 2014, Nhật Bản

    Tác giả: TS. Từ Chí Thành

    Hình thức tương ứng tiếng Việt của kết cấu V+ dao (到) tiếng Hán và một số kiến nghị về cách giảng dạy

    Kỷ yếu Hội nghị thường niên Hiệp hội giảng dạy Hán ngữ quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần III, T6/2011, Singapore

    Tác giả: TS. Từ Chí Thành

 

II. CÁC BÀI VIẾT CÔNG BỐ TRONG NƯỚC:

1. Một số ý kiến bàn về vấn đề giáo trình Hán ngữ.

    Kỷ yếu Hội thảo khoa học ĐHSP TP.HCM, tháng 12 - 2015

    Tác giả: TS. Nguyễn Hòa Bình

2. Đối chiếu "已经" và "đã" - Kiểm luận vấn đề giảng dạy cho học viên Việt Nam.

    Kỷ yếu Hội thảo khoa học ĐHSP TP.HCM, tháng 12 - 2015

    Tác giả: TS. Từ Chí Thành

3. Sơ lược nhân tố hạn chế việc sử dụng tiếng Trung trong giao tiếp và phương pháp giảng dạy đối với sinh viên trình độ sơ trung cấp.

    Kỷ yếu Hội thảo khoa học ĐHSP TP.HCM, tháng 12 - 2015

    Tác giả: TS. Lý Y Lâm 

4. Phân tích so sánh cấu trúc "V đi V lại" trong tiếng Việt và "V 来 V 去" trong tiếng Hán hiện đại và thảo luận về phương pháp giảng dạy 

    Kỷ yếu Hội thảo khoa học ĐHSP TP.HCM, tháng 12 - 2015

    Tác giả: ThS. Đoàn Ngọc Thạch

5. Tình hình sử dụng câu ghép nhượng bộ - Giả thuyết trong tiếng Hán của sinh viên Việt Nam.

    Kỷ yếu Hội thảo khoa học ĐHSP TP.HCM, tháng 12 - 2015

    Tác giả: ThS. Phan Quốc Bảo

6Đặc điểm của tiếng Anh xét từ bình diện âm vị học

    Tạp chí Khoa học & Ứng dụng, số 14-15, 2011

    Tác giả: ThS. Vũ Phương Uyên

7. Làm thế nào để đạt chuẩn TOEIC 500 ? 

    Tạp chí Khoa học & Ứng dụng, số 10, 2009
    Tác giả: ThS. Nguyễn Hoàng Minh Đức