Nhảy đến nội dung

Bài viết công bố

I. CÁC BÀI VIẾT CÔNG BỐ QUỐC TẾ:

The Roots of Miserableness in Amy Tan's The Joy Luck Club

Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần 4 về nghiên cứu học thuật trong nước và quốc tế tại ĐH Rajabhat Thái Lan (RUNIRAC IV 11/2016)
Tác giả: Nguyễn Minh Triết

Attitudes and motivation of Non-English Majored Students towards Learning TOEIC - An exploratory research into a public university in HCM City, Vietnam

Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần 4 về nghiên cứu học thuật trong nước và quốc tế tại ĐH Rajabhat Thái Lan (RUNIRAC IV 11/2016)
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tâm

Vocabulary Learning Strategies and Topic Preferences in Improving Language Competence in a Language Evening Class in HCMC, Vietnam

Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần 4 về nghiên cứu học thuật trong nước và quốc tế tại ĐH Rajabhat Thái Lan (RUNIRAC IV 11/2016)

Tác giả: Nhâm thị Ngọc

Problematic Initial Consonant Clusters Of Vietnamese Non-English Major Students At Ton Duc Thang University
 Các cụm phụ âm đầu có vấn đề của SV không thuộc ngành tiếng Anh tại ĐH Tôn Đức Thắng

Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần 4 về nghiên cứu học thuật trong nước và quốc tế tại ĐH Rajabhat Thái Lan (RUNIRAC IV 11/2016)

Tác giả: Tạ Thị Hồng Diễm

 Women's roles in england at the end of the 18th century: reading jane austen's pride and prejudice

Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần 4 về nghiên cứu học thuật trong nước và quốc tế tại ĐH Rajabhat Thái Lan (RUNIRAC IV 11/2016)
Tác Giả: Hoàng Lê Quốc Đạt

 The Influence of Vietnamese phonological Featureson First-year EFL students'spoken English in classroom interaction
Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần 4 về nghiên cứu học thuật trong nước và quốc tế tại ĐH Rajabhat Thái Lan (RUNIRAC IV 11/2016)

 Tác Giả: Nguyễn Văn Thành

对越汉语口语教学的几点思考

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Trung", NXB Đại học Sư phạm TPHCM, tháng 4/ 2017.

    ISBN: 978-604-947-782-9

    Tác giả: TS. Từ Chí Thành

 Using Video Recordings by Mobile Phones to Improve Students' Confidence and Communication Skill

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần I về "Phát triển ngôn ngữ - ICLD" tại Trường đại học Tôn Đức Thắng, tháng 06/2016, Việt Nam

 Tác giả: Nhâm Thị Ngọc

Cấu trúc đại lượng chủ quan dou NP le (都NP了)trong tiếng Hán hiện đại, kiêm luận hình thức tương ứng trong tiếng Việt và vấn đề dạy học

Tạp chí Duiwai Hanyu yanjiu, kỳ 12, 2015, Trung Quốc   

Tác giả: TS. Từ Chí Thành

Một số vấn đề liên quan đến cách dùng phi trạng ngữ của Cengjing̣(曾经) 

Tạp chí Language Teaching And Linguistic Studies, số 04, 2015, Trung Quốc   

 Tác giả: TS. Từ Chí Thành

Quá trình phân hóa của phó từ zheng

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần VI về "Hư từ tiếng Hán hiện đại và vấn đề giảng dạy tiếng Hán hiện đại", tháng 07/2014, Thượng Hải, Trung Quốc

Tác giả: TS. Từ Chí Thành

Về vấn đề ngữ nghĩa, vai trò, chức năng và quá trình phát triển của Daoshi (到时)

Tạp chí Hanyu yu Hanyu jiaoxue yanjiu, số 05, 2014, Nhật Bản

Tác giả: TS. Từ Chí Thành

Hình thức tương ứng tiếng Việt của kết cấu V+ dao (到) tiếng Hán và một số kiến nghị về cách giảng dạy

Kỷ yếu Hội nghị thường niên Hiệp hội giảng dạy Hán ngữ quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần III, T6/2011, Singapore

Tác giả: TS. Từ Chí Thành

Writing about the Writing center: Exploring what factors motivate writing center usage outside the North American Context
Journal: The Asian ESP Journal ((ISSN: 1833-2994)
Tác giả: John R. Baker
Writing about the writing center in the Asian context: Exploring the mis/match between the reading levels of self-access materials and the students who visit the center.
Journal: The Asian ESP Journal (ISSN: 1833-2994)
Tác giả: John R. Baker
Using Joycean Narrative Inquiry to Historically Explore the Language Use of One Community of Practice in South Korea
Journal:  Journal of English as an International Language (ISSN: 2200-2014)
Tác giả: John R. Baker

II. CÁC BÀI VIẾT CÔNG BỐ TRONG NƯỚC:

1. Một số ý kiến bàn về vấn đề giáo trình Hán ngữ.

    Kỷ yếu Hội thảo khoa học ĐHSP TP.HCM, tháng 12 - 2015

    Tác giả: TS. Nguyễn Hòa Bình

2. Đối chiếu "已经" và "đã" - Kiểm luận vấn đề giảng dạy cho học viên Việt Nam.

    Kỷ yếu Hội thảo khoa học ĐHSP TP.HCM, tháng 12 - 2015

    Tác giả: TS. Từ Chí Thành

3. Sơ lược nhân tố hạn chế việc sử dụng tiếng Trung trong giao tiếp và phương pháp giảng dạy đối với sinh viên trình độ sơ trung cấp.

    Kỷ yếu Hội thảo khoa học ĐHSP TP.HCM, tháng 12 - 2015

    Tác giả: TS. Lý Y Lâm 

4. Phân tích so sánh cấu trúc "V đi V lại" trong tiếng Việt và "V 来 V 去" trong tiếng Hán hiện đại và thảo luận về phương pháp giảng dạy 

    Kỷ yếu Hội thảo khoa học ĐHSP TP.HCM, tháng 12 - 2015

    Tác giả: ThS. Đoàn Ngọc Thạch

5. Tình hình sử dụng câu ghép nhượng bộ - Giả thuyết trong tiếng Hán của sinh viên Việt Nam.

    Kỷ yếu Hội thảo khoa học ĐHSP TP.HCM, tháng 12 - 2015

    Tác giả: ThS. Phan Quốc Bảo

6Đặc điểm của tiếng Anh xét từ bình diện âm vị học

    Tạp chí Khoa học & Ứng dụng, số 14-15, 2011

    Tác giả: ThS. Vũ Phương Uyên

7. Làm thế nào để đạt chuẩn TOEIC 500 ? 

    Tạp chí Khoa học & Ứng dụng, số 10, 2009
    Tác giả: ThS. Nguyễn Hoàng Minh Đức