Nhảy đến nội dung

Sinh hoạt học thuật

KẾ HOẠCH SINH HOẠT JOURNAL CLUB 
NĂM HỌC: 2019 – 2020

(Từ 01/09/2019 đến 31/08/2020)

STT NỘI DUNG NGƯỜI BÁO CÁO ĐỊA ĐIỂM

NGÀY SINH HOẠT

GHI CHÚ
1 New test-taking patterns and their effect on language test validity
Author: Al Fraidan, A.
Language Testing in Asia, Volume 9, Issue 1, 1 December 2019, Article number 11
Trần Khánh Nhi B107 8:00 03/09/2019  
2 Development of English Reading Comprehension by Using Concept Maps
Authors: PhatcharaPhantharakphonga; SuteeraPothitha
Procedia - Social and Behavioral Sciences
Lê Thị Bảo Ngân B107 8:00 15/10/2019  
3 Figurative language development/acquisition research: Status and ways forward
Author: Herbert L.Colston
Journal of Pragmatics
Đinh Trường Sinh B107 8:00 19/11/2019  
4 The basic interactional competence of language learners
Authors: IstvanKecskes; Robert E.Sanders; AnitaPomerantz
Journal of Pragmatics
Trịnh Thị Mỹ Lệ B107 8:00 17/12/2019  
5 Principles of Teaching Cohesion in the English Language Classroom
Author: Yin, Z.
RELC Journal, Volume 49, Issue 3, 1 December 2018, Pages 290-307
Nguyễn Thị Tuyết Tâm B107 08:00 14/01/2020  
6 Generous reading expands teachers’ perceptions on student writing
Authors: Lucy K.Spencea; XumeiFana; LizaSpeecea; SaadBushaala
Teaching and Teacher Education
Trịnh Hoàng Đồng B107 08:00 04/02/2020  
7 Use of Literature in Teaching English
Author: Abdollah Keshavarzi
Procedia - Social and Behavioral Sciences
Trần Như Quỳnh Trâm B107 08:00 10/03/2020  
8 The development of vocabulary and morphological awareness: A longitudinal study with college EFL students
Authors: Jiang, Y.-L.B.a ; Kuo, L.-J.b
Applied Psycholinguistics, Volume 40, Issue 4, 1 July 2019, Pages 877-903
Trần Thị Kim Trang B107 08:00 21/04/2020  
9 Effects of word and morpheme familiarity on reading of derived words
Authors: Carlisle, J.F.a ; Katz, L.A.b
Reading and Writing, Volume 19, Issue 7, October 2006, Pages 669-693
Nguyễn Ngọc Tâm B107 08:00 19/05/2020  
10 Using geospatial technology to teach language and content to English learners
Authors: Kangas, S.E.N., Hammond, T.C., Bodzin, A.M.
TESOL Journal, Volume 10, Issue 2, June 2019, Article number e00422
Nguyễn Thanh Phương B107 08:00 16/06/2020  

KẾ HOẠCH SINH HOẠT HỌC THUẬT
NĂM HỌC: 2019 – 2020

(Từ 01/09/2019 đến 31/08/2020)

STT NỘI DUNG NGƯỜI BÁO CÁO ĐỊA ĐIỂM NGÀY SINH HOẠT GHI CHÚ
1 Giảng dạy từ vựng tiếng Trung thương mại  Từ Chí Thành B107 08:00 17/09/2019  
2 Khởi nghiệp kinh Doanh - 002343 Lê Lan Hương B107 08:00 01/10/2019  
3 Tiếng Trung Quốc tổng hợp 3 - 002302 Phan Quốc Bảo B107 08:00 05/11/2019  
4 Trung văn 3 - 002339 Lý Y Lâm B107 08:00 03/12/2019  
5 Ngữ pháp tiếng Trung Quốc 1 - 002314 Nguyễn Hòa Bình B107 08:00 07/01/2020  
6 Trung Văn 1 - 002337 Hồ Tâm Đan B107 08:00 24/03/2020  
7 Công nghệ trong giảng dạy - 001183 Hồ Phương Thảo B107 08:00 07/04/2020  
8 Tiếng Anh nhà hàng khách sạn - 001195 Hồ Thị Giang B107 08:00 05/05/2020  
9 Tiếng Trung Quốc tổng hợp 2 Chu Chiêu Linh B107 08:00 02/06/2020  
10 Quản trị Doanh nghiệp - 001196 Tạ Thị Hồng Diễm B107 08:00 07/07/2020