Nhảy đến nội dung

Sinh hoạt học thuật

Để giảng viên có cơ hội phát triển chuyên môn về giảng dạy và nghiên cứu, Khoa Ngoại ngữ đã triển khai hai hình thức sinh hoạt chuyên môn dành cho giảng viên: Sinh hoạt học thuật và Journal Club. Những buổi Sinh hoạt học thuật và Journal Club này được tổ chức hàng tháng để tạo cơ hội học tập và trao đổi học thuật giữa các giảng viên trong Khoa. Mục tiêu quan trọng nhất là nâng cao năng lực chuyên môn về giảng dạy và nghiên cứu của tập thể giảng viên Khoa Ngoại ngữ, tạo động lực cho những cải tiến, sáng kiến, và phương pháp mới, có hiệu quả cao trong giảng dạy và đánh giá.

Các buổi sinh hoạt Journal Club là dịp để giảng viên trình bày và thảo luận nghiên cứu từ các cơ sở dữ liệu khoa học lớn như Web of Science và Scopus, nhằm đảm bảo giảng viên luôn cập nhật những thông tin mới nhất từ các nghiên cứu quan trọng trong ngành và liên ngành, từ đó hỗ trợ cho việc thiết kế môn học và chương trình đào tạo tốt hơn.

Ngoài ra, Khoa Ngoại ngữ cũng tổ chức các buổi Sinh hoạt học thuật hàng tháng để giảng viên chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn của họ về phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá, hoặc chia sẻ các ý tưởng thiết kế môn học và các vấn đề học thuật khác.

SINH HOẠT JOURNAL CLUB 2023 - 2024

1. The impact of AI writing tools on the content and organization of students' writing: EFL teachers' perspective.

  • Presenter: Nguyen Viet Linh

2. Flipped learning design in EFL classrooms: implementing self-regulated learning strategies to develop language skills.

  • Presenter: Nguyen Thi Phuong Dung

3. Facilitating English L2 learners’ intercultural competence and learning of English in a Taiwanese university.

  • Presenter: Tran Thi Mai Thi

4.  First Language use in EFL classes (Orfan, S. N., & Noori, A. Q., 2022)

  • Presenter: Nguyen Thien Khoa

5.  Examining Second Language Listening, Vocabulary, and Executive Functioning (Wallace, M. P., & Lee, K., 2020)

  • Presenter: Tran Thi Kim Trang

6. Factors influencing English as a lingua franca communication: A case of an international university in China (Mu et al., 2023)

  • Presenter: Truong Tuan Minh

7. The multidimensionality of second language oral fluency: Interfacing cognitive fluency and utterance fluency (Suzuki, S., & Kormos, J., 2023)

  • Presenter: Le Thi Phuong
SINH HOẠT HỌC THUẬT 2023 - 2024

1. Tổ chức và đánh giá Học phần nghề nghiệp 1 và 2

  • Người báo cáo: Lê Lan Hương 

2. Tổ chức và đánh giá Tập sự nghề nghiệp

  • Người báo cáo: Trương Tuấn Minh