Nhảy đến nội dung

Sinh hoạt học thuật

KẾ HOẠCH SINH HOẠT JOURNAL CLUB 

NĂM HỌC: 2018 – 2019

( Từ 01/09/2018 đến 31/08/2019 )

STT

NỘI DUNG

NGƯỜI BÁO CÁO

PHÒNG

THỜI GIAN

1

English as an international language in Viet Nam: history and development

Tác giả: Doan, N. ; Pham, T.; Pham, M.; Tran, K.

Asian Englishes Volume 20, Issue 2, 4 May 2018, Pages 106-121

Trịnh Hoàng Đồng

B106

8:00

18/09/2018

2

Analyzing discourse analysis: Teachers’ views of classroom discourse and student identity

Tác giả: Joseph C.Rumenapp

https://doi.org/10.1016/j.linged.2016.04.002

Nguyễn Ngọc Diễm Phương

B106

8:00

16/10/2018

3

Morphological Awareness and Some Implications for English Language Teaching

Tác giả: HuseyinOz

Đinh Trường Sinh

B106

8:00

06/11/2018

4

Effect of English Short Sentences Memorization on the Speaking Skill and the E-learning of English

Tác giả: Ikuo Kitagaki

Tokyo City University, Tokyo 158-8557, Japan

Trần Như Quỳnh Trâm

B106

8:00

11/12/2018

5

Reconsidering Literacy in the 21st Century: Exploring the Role of Digital Stories in Teaching English to Speakers of Other Languages

Tác giả: Towndrow, P.A.a , Pereira, A.J.b

aCentre for Research in Pedagogy and Practice, National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapore

bNational Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapore

Nguyễn Thị Nhất Phương

B106

8:00

08/01/2019

6

From cultural awareness to intercultural awareness: Culture in ELT

Tác giả: Baker, W.

ELT Journal Volume 66, Issue 1, January 2012, Pages 62-70

Trịnh Thị Mỹ Lệ

B106

8:00

26/02/2019

 

Student attitudes that predict participation in peer assessment

Tác giả: Zou, Y.; Schunn, C.D.; Wang, Y.; Zhang, F.

Assessment and Evaluation in Higher Education

Volume 43, Issue 5, 4 July 2018, Pages 800-811

Nguyễn Thị Tuyết Tâm

B106

8:00

12/03/2019

8

The effectiveness of texting to enhance academic vocabulary learning: English language learners’ perspective

Tác giả: Li, J.; Cummins, J.

Computer Assisted Language Learning Volume 30, Issue 8, 17 November 2017, Pages 816-843

Lâm Quang Tuyết Minh

B106

8:00

09/04/2019

9

Raising an awareness of an individual in teaching English as a foreign language

Tác giả: Skrinda, A.

Institute of Humanities and Social Sciences of Daugavpils University, 13 Vienibas Street 321, Daugavpils, Latvia

Nguyễn Ngọc Tâm

B106

8:00

07/05/2019

10

Language learning beliefs of Thai EFL university students: Variations related to achievement levels and subject majors

Tác giả: Fujiwara, T.

Electronic Journal of Foreign Language Teaching

Volume 11, Issue 2, 1 December 2014, Pages 300-311

Nguyễn Thanh Phương

B106

8:00

11/06/2019

11

Cultural diversity in English language teaching: Learners' voices

Tác giả: Chinh, N.D.

University of Danang, Viet Nam

Monash University, Australia

English Language Teaching Volume 6, Issue 4, 10 March 2013, Pages 1-7

Hồ Phương Thảo

B106

8:00

06/08/2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kế hoạch sinh hoạt học thuật theo chương trình top 100

NĂM HỌC: 2018 – 2019

( Từ 01/09/2018 đến 31/08/2019 )

STT

NỘI DUNG

NGƯỜI BÁO CÁO

ĐỊA ĐIỂM

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1

IELTS 4 – 001158

Đỗ Hoàng Nga

B106

8:00, 11/09/2018

 

2

Viết tiếng Trung Quốc thương mại 1– 002321

Lê Lan Hương

B106

8:00, 09/10/2018

Tiếng Trung

3

Dẫn luận văn học – 001177

Nguyễn Minh Triết

B106

8:00, 13/11/2018

 

4

Viết tiếng Trung Quốc thương mại 2 – 002322

Lý Y Lâm

B106

8:00, 04/12/2018

Tiếng Trung

5

Đọc tiếng Trung Quốc thương mại – 002327

Chu Chiêu Linh

B106

8:00, 15/01/2019

Tiếng Trung

6

Tiếng Anh Quản Trị Doanh Nghiệp - 001196

Tạ Thị Hồng Diễm

B106

8:00, 05/03/2019

 

7

Tiếng Trung Quốc thương mại 3 - 002318

Phan Quốc Bảo

B106

8:00, 23/04/2019

Tiếng Trung

8

Dịch viết 1 - 002329

Nguyễn Hòa Bình

B106

8:00, 14/05/2019

Tiếng Trung

9

Phương pháp nghiên cứu khoa học - 002336

Từ Chí Thành

B106

8:00, 18/06/2019

Tiếng Trung

10

Testing (Kiểm tra đánh giá trong giảng dạy) – 001182

Trần Thị Kim Trang

B106

8:00, 16/07/2019