Nhảy đến nội dung

Đội ngũ giảng viên

 

/sites/ffl/files/FFL/ANH%20GVVC/Nguyen%20Thanh%20Phuong.jpg

 

ThS. Nguyễn Thanh Phương

Phó Trưởng Khoa - Phụ trách Khoa Ngoại ngữ

Email: nguyenthanhphuong@tdtu.edu.vn

/sites/ffl/files/FFL/ANH%20GVVC/Nguyen%20Hoa%20Binh.jpg

 

TS. Nguyễn Hòa Bình

Phó trưởng khoa

Trưởng bộ môn chuyên ngành tiếng Trung

Email: nguyenhoabinh@tdtu.edu.vn

 

/sites/ffl/files/FFL/ANH%20GVVC/Trinh%20Thi%20My%20Le.jpg

 

ThS-NCS Trịnh Thị Mỹ Lệ

Trưởng bộ môn Ngôn ngữ học - Văn hóa - Văn học

Email: trinhthimyle@tdtu.edu.vn

/sites/ffl/files/FFL/ANH%20GVVC/Nguyen%20Thi%20Tuyet%20Tam.jpg

 

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Tâm

Trưởng bộ môn Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Email: nguyenthituyettam@tdtu.edu.vn

 

/sites/ffl/files/FFL/ANH%20GVVC/Nguyen%20Ngoc%20Tam.jpg

 

ThS-NCS Nguyễn Ngọc Tâm

Trưởng bộ môn Tiếng Anh Thương mại

Email: nguyenngoctam@tdtu.edu.vn

/sites/ffl/files/FFL/ANH%20GVVC/Trinh%20Hoang%20Dong.jpg

 

ThS. Trịnh Hoàng Đồng

Trưởng bộ môn kỹ năng tiếng cơ bản

 Email: trinhhoangdong@tdtu.edu.vn

/sites/ffl/files/FFL/ANH%20GVVC/Ho%20Phuong%20Thao.png

 

ThS. Hồ Phương Thảo

Trưởng bộ môn kỹ năng tiếng tổng hợp

Email: hophuongthao@tdtu.edu.vn

 

/sites/ffl/files/FFL/ANH%20GVVC/Tu%20Chi%20Thanh.jpg

 

TS. Từ Chí Thành

Trưởng bộ môn kỹ năng tiếng Trung

Email: tuchithanh@tdtu.edu.vn

/sites/ffl/files/FFL/ANH%20GVVC/Channarong%20Intaraprasert.png

 

PGS.TS. Channarong Intaraprasert

Giảng viên người Thái Lan

Email: georgeintara@tdt.edu.vn

/sites/ffl/files/FFL/ANH%20GVVC/John%20R.Baker_.jpg

 

TS. John R.Baker

Giảng viên nghiên cứu

Email: drjohnrbaker@tdtu.edu.vn

/sites/ffl/files/FFL/ANH%20GVVC/Dinh%20Truong%20Sinh.jpg

 

TS. Đinh Trường Sinh

Email: dinhtruongsinh@tdtu.edu.vn

 

/sites/ffl/files/FFL/ANH%20GVVC/Ho%20Tam%20Dan.jpg

 

TS. Hồ Tâm Đan

Email: hotamdan@tdtu.edu.vn

/sites/ffl/files/FFL/ANH%20GVVC/Le%20Lan%20Huong.jpg

 

TS. Lê Lan Hương

Email: lelanhuong@tdtu.edu.vn

/sites/ffl/files/FFL/ANH%20GVVC/Ly%20Y%20Lam.jpg

 

TS. Lý Y Lâm

Email: lyylam@tdtu.edu.vn

 Chu Chieu Linh

 

TS. Chu Chiêu Linh

Email: chuchieulinh@tdtu.edu.vn

/sites/ffl/files/FFL/ANH%20GVVC/Ly%20Hong%20Dung.jpg

 

TS. Lý Hồng Dung

Email: lyhongdung@tdtu.edu.vn

/sites/ffl/files/FFL/ANH%20GVVC/Tran%20Nhu%20Quynh%20Tram.png

 

ThS-NCS Trần Như Quỳnh Trâm

Email: trannhuquynhtram@tdtu.edu.vn

/sites/ffl/files/FFL/ANH%20GVVC/Vo%20Thi%20Khanh%20Chi.jpg

 

ThS-NCS Võ Thị Khánh Chi

Email: vothikhanhchi@tdtu.edu.vn

/sites/ffl/files/FFL/ANH%20GVVC/Vu%20Cong%20Danh.jpg

 

ThS-NCS Vũ Công Danh

Email: vucongdanh@tdtu.edu.vn

/sites/ffl/files/FFL/ANH%20GVVC/Hoang%20Le%20Quoc%20Dat.jpg

 

ThS-NCS Hoàng Lê Quốc Đạt

 Email: hoanglequocdat@tdtu.edu.vn

/sites/ffl/files/FFL/ANH%20GVVC/Nguyen%20Thi%20Viet%20Ha.jpg

 

ThS-NCS Nguyễn Thị Việt Hà

Email: nguyenthivietha@tdtu.edu.vn

/sites/ffl/files/FFL/ANH%20GVVC/Nham%20Thi%20Ngoc.jpg

 

ThS-NCS. Nhâm Thị Ngọc

Email: nhamthingoc@tdtu.edu.vn

/sites/ffl/files/FFL/ANH%20GVVC/Nguyen%20Van%20Thanh.jpg

 

ThS-NCS Nguyễn Văn Thành

Email: nguyenvanthanh@tdtu.edu.vn

/sites/ffl/files/FFL/ANH%20GVVC/Luong%20Dieu%20Vinh.jpg

 

ThS-NCS Lương Diệu Vinh

Email: luongdieuvinh@tdtu.edu.vn

/sites/ffl/files/FFL/ANH%20GVVC/Chu%20Chen%20Yung.jpg

 

ThS. Chu Chen Yung

Email: chuchenyung@tdtu.edu.vn

/sites/ffl/files/FFL/ANH%20GVVC/Phan%20Quoc%20Bao.jpg

 

ThS. Phan Quốc Bảo

Email: phanquocbao@tdtu.edu.vn

 

/sites/ffl/files/FFL/ANH%20GVVC/Ta%20Thi%20Hong%20Diem.jpg

 

ThS. Tạ Thị Hồng Diễm

Email: tathihongdiem@tdtu.edu.vn

/sites/ffl/files/FFL/ANH%20GVVC/Tran%20Thi%20Kim%20Trang.jpg

 

ThS. Trần Thị Kim Trang

Email: tranthikimtrang@tdtu.edu.vn

/sites/ffl/files/FFL/ANH%20GVVC/Dang%20Nguyen%20Cam%20Giang.jpg

 

ThS. Đặng Nguyễn Cẩm Giang

Email: dangnguyencamgiang@tdtu.edu.vn

Ho%20Thi%20Giang.jpg

 

ThS. Hồ Thị Giang

Email: hothigiang@tdtu.edu.vn

/sites/ffl/files/FFL/ANH%20GVVC/Le%20Thi%20Phuong.PNG

 

ThS. Lê Thị Phương

Email: lethiphuong@tdtu.edu.vn

/sites/ffl/files/FFL/ANH%20GVVC/Truong%20Tuan%20Minh.jpg

 

ThS. Trương Tuấn Minh

Email: truongtuanminh@tdtu.edu.vn

/sites/ffl/files/FFL/ANH%20GVVC/Le%20Ngoc%20Quynh%20Nhu.jpg

 

ThS. Lê Ngọc Quỳnh Như

Email: lengocquynhnhu@tdtu.edu.vn

 

bn

ThS. Lê Thị Bảo Ngân

Email: lethibaongan@tdtu.edu.vn

/sites/ffl/files/FFL/ANH%20GVVC/Tran%20Khanh%20Nhi.jpg

 

ThS. Trần Khánh Nhi

Email: trankhanhnhi@tdtu.edu.vn

 

/sites/ffl/files/FFL/ANH%20GVVC/Nguyen%20Kim%20Anh.gif

 

ThS. Nguyễn Kim Ánh

Email: nguyenkimanh@tdtu.edu.vn

/sites/ffl/files/FFL/ANH%20GVVC/Ngo%20Thi%20Bach%20Loan.gif

 

ThS. Ngô Thị Bạch Loan

Email: ngothibachloan@tdtu.edu.vn