Nhảy đến nội dung

Đội ngũ giảng viên

co%20Thanh%20Phuong.jpg

 

 ThS. Nguyễn Thanh Phương

 Phó Trưởng Khoa - Phụ trách Khoa Ngoại ngữ

 Email: nguyenthanhphuong@tdtu.edu.vn

T.Binh_.jpg

 TS. Nguyễn Hòa Bình

 Phó trưởng khoa

 Trưởng bộ môn chuyên ngành tiếng Trung

 Email: nguyenhoabinh@tdtu.edu.vn

T.Sinh_.jpg

 

 TS. Đinh Trường Sinh

 Email: dinhtruongsinh@tdtu.edu.vn

co%20Le.jpg

 

 ThS. Trịnh Thị Mỹ Lệ

 Trưởng bộ môn Ngôn ngữ học - Văn hóa - Văn học

 Email: trinhthimyle@tdtu.edu.vn

co%20Tam.jpg

 

 ThS. Nguyễn Thị Tuyết Tâm

 Trưởng bộ môn Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

 Email: nguyenthituyettam@tdtu.edu.vn

T.Tam_.jpg

 

ThS-NCS Nguyễn Ngọc Tâm

Trưởng bộ môn Tiếng Anh Thương mại

Email:nguyenngoctam@tdtu.edu.vn

T.Dong_.jpg

 

ThS. Trịnh Hoàng Đồng

Trưởng bộ môn kỹ năng tiếng cơ bản

 Email: trinhhoangdong@tdtu.edu.vn

T.Triet_.jpg

 

ThS. Nguyễn Minh Triết

Trưởng bộ môn kỹ năng tiếng tổng hợp

Email:nguyenminhtriet@tdtu.edu.vn

T.Chi_Thanh.jpg

 

 TS. Từ Chí Thành

 Email: tuchithanh@tdtu.edu.vn

PGS.TS_.%20Channarong.png

 

 

 PGS.TS. Channarong Intaraprasert

 Giảng viên người Thái Lan

Mr.Jonh_.jpg

 

 TS. John R.Baker

 Giảng viên người Mỹ

 Email: drjohnrbaker@tdtu.edu.vn

co%20Dan.jpg

 

 TS. Hồ Tâm Đan

 Email: hotamdan@tdtu.edu.vn

co-Huong.jpg

 

 TS. Lê Lan Hương

 Email: lelanhuong@tdtu.edu.vn

co%20Lam.jpg

 

 TS. Lý Y Lâm

 Email: lyylam@tdtu.edu.vn

co%20Linh.jpg

 

 TS. Chu Chiêu Linh

 Email: chuchieulinh@tdtu.edu.vn

co%20Chi.jpg

 

 ThS-NCS Võ Thị Khánh Chi

 Email: vothikhanhchi@tdtu.edu.vn

T.Danh_.jpg

 

 ThS-NCS Vũ Công Danh

 Email: vucongdanh@tdtu.edu.vn

T.Dat_.jpg

 

 ThS-NCS Hoàng Lê Quốc Đạt

 Email: hoanglequocdat@tdtu.edu.vn

co%20Ha.jpg

 

 ThS-NCS Nguyễn Thị Việt Hà

 Email: nguyenthivietha@tdtu.edu.vn

co%20Ngoc.jpg

 

 ThS-NCS. Nhâm Thị Ngọc

 Email: nhamthingoc@tdtu.edu.vn

T.Thanh_.jpg

 

 ThS-NCS Nguyễn Văn Thành

 Email: nguyenvanthanh@tdtu.edu.vn

T.Vinh_.jpg

 

 ThS-NCS Lương Diệu Vinh

 Email: luongdieuvinh@tdtu.edu.vn

co%20Tram.png ​​

 ThS-NCS Trần Như Quỳnh Trâm

 Email: trannhuquynhtram@tdtu.edu.vn

co%20Nhat%20Phuong.jpg

 

 ThS-NCS Nguyễn Thị Nhất Phương

 Email: nguyenthinhatphuong@tdtu.edu.vn

co%20Kim-Anh.gif

 

 ThS. Nguyễn Kim Ánh

 Email: nguyenkimanh@tdtu.edu.vn

T.Bao_.jpg

 

 ThS. Phan Quốc Bảo

 Email: phanquocbao@tdtu.edu.vn

co%20Diem.jpg

 

 ThS. Tạ Thị Hồng Diễm

 Email: tathihongdiem@tdtu.edu.vn

co%20Loan.gif

 

 ThS. Ngô Thị Bạch Loan

 Email: ngothibachloan@tdtu.edu.vn

co%20Thao.jpg

 

 ThS. Hồ Phương Thảo

 Email: hophuongthao@tdtu.edu.vn

co%20Trang.jpg

 

 ThS. Trần Thị Kim Trang

 Email: tranthikimtrang@tdtu.edu.vn

T.Tuan_.jpg

 

 ThS. Trần Quốc Tuấn

 Email: tranquoctuan@tdtu.edu.vn