Nhảy đến nội dung

Ngành đào tạo

* CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO :

   1. Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Anh (Bậc Thạc sĩ)

       - Chuyên ngành : Sư phạm

   2. Ngôn ngữ Anh (chất lượng cao)

       - Chuyên ngành      : Sư phạm & Thương mại

       - Thời gian đào tạo : 4 năm 

   3. Ngôn ngữ Anh (tiêu chuẩn)

       - Chuyên ngành      : Sư phạm & Thương mại

       - Thời gian đào tạo : 4 năm 

   4. Ngôn ngữ Trung Quốc

       - Chuyên ngành      : Thương mại & Văn hóa ngôn ngữ

       - Thời gian đào tạo : 4 năm 

   5. Ngôn ngữ Trung Quốc (chuyên ngành Trung - Anh)

       - Chuyên ngành      : Thương mại & Văn hóa ngôn ngữ

       - Thời gian đào tạo : 5 năm