Nhảy đến nội dung

Giảng viên - Nghiên cứu viên - Nhà khoa học

Nhân sự Liên hệ
ThS. Nguyễn Thanh Phương
Phó trưởng Khoa - Phụ trách Khoa Ngoại ngữ
Email: nguyenthanhphuong@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: B005
TS. Nguyễn Hòa Bình
Phó trưởng khoa
Trưởng bộ môn chuyên ngành tiếng Trung
Email: nguyenhoabinh@tdtu.edu.vn 
Phòng làm việc: B117
ThS. Hồ Phương Thảo
Trưởng bộ môn kỹ năng tiếng tổng hợp
Email: hophuongthao@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: B117
ThS-NCS Nguyễn Ngọc Tâm
Trưởng bộ môn tiếng Anh thương mại
Email: nguyenngoctam@tdtu.edu.vn
GV đang đi học nước ngoài
ThS. Nguyễn Thị Tuyết Tâm
Trưởng bộ môn Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Email: nguyenthituyettam@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: B117
ThS. Trịnh Hoàng Đồng
Trưởng bộ môn kỹ năng tiếng cơ bản
Email: trinhhoangdong@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: B117
ThS-NCS Trịnh Thị Mỹ Lệ
Trưởng bộ môn Ngôn ngữ - Văn hóa - Văn học
Email: trinhthimyle@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc; B117

TS. Lý Y Lâm

Trưởng bộ môn kỹ năng tiếng Trung

Email: lyylam@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: B117

TS. John R.Baker
Giảng viên nghiên cứu

Email: drjohnrbaker@tdtu.edu.vn
GV đang công tác nước ngoài
TS. Đinh Trường Sinh
GV bộ môn tiếng Anh
Email: dinhtruongsinh@tdtu.edu.vn
GV đang công tác nước ngoài
TS. Hồ Tâm Đan
GV bộ môn tiếng Trung
Email: hotamdan@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: B117
TS. Chu Chiêu Linh
GV bộ môn tiếng Trung
Email: chuchieulinh@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: B117
TS. Lê Lan Hương
GV bộ môn tiếng Trung
Email: lelanhuong@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: B117
TS. Lương Diệu Vinh
GV bộ môn tiếng Trung
Email: luongdieuvinh@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: B117
TS. Nguyễn Văn Thành
GV bộ môn tiếng Anh
Email: nguyenvanthanh@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: B117
TS. Nguyễn Thị Việt Hà
GV bộ môn tiếng Anh
Email: nguyenthivietha@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: B117
TS. Vũ Công Danh
GV bộ môn tiếng Anh
Email: vucongdanh@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: B117
TS. Trần Như Quỳnh Trâm
GV bộ môn tiếng Anh
Email: trannhuquynhtram@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: B117
ThS-NCS Phan Quốc Bảo
GV bộ môn tiếng Trung
Email: phanquocbao@tdtu.edu.vn
GV đang đi học nước ngoài

ThS-NCS Hoàng Lê Quốc Đạt

GV bộ môn tiếng Anh

Email: hoanglequocdat@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: B117
ThS-NCS Lê Ngọc Quỳnh Như
GV bộ môn tiếng Anh
Email: lengocquynhnhu@tdtu.edu.vn
GV đang đi học nước ngoài
ThS-NCS Nhâm Thị Ngọc
GV bộ môn tiếng Anh
Email: nhamthingoc@tdtu.edu.vn
GV đang đi học nước ngoài
ThS-NCS Võ Thị Khánh Chi
GV bộ môn tiếng Anh
Email: vothikhanhchi@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: B117
ThS. Chu Chen Yung
GV bộ môn tiếng Trung
Email: chuchenyung@tdtu.edu.vn
ThS. Đặng Nguyễn Cẩm Giang
GV bộ môn tiếng Trung
Email: dangnguyencamgiang@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: B117

ThS. Đỗ Thị Hoa Quyên

GV bộ môn tiếng Anh

Email: dothihoaquyen@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B117

ThS. Lê Thị Bảo Ngân
GV bộ môn tiếng Anh
Email: lethibaongan@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: B117
ThS. Lê Thị Phương
GV bộ môn tiếng Anh
Email: lethiphuong@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: B117
ThS. Ngô Thị Bạch Loan
GV bộ môn tiếng Anh
Email: ngothibachloan@tdtu.edu.vn
ThS. Nguyễn Kim Ánh
GV bộ môn tiếng Anh
Email: nguyenkimanh@tdtu.edu.vn

ThS. Nguyễn Thiện Khoa

GV bộ môn tiếng Anh

Email: nguyenthienkhoa@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B117

ThS. Tạ Thị Hồng Diễm
GV bộ môn tiếng Anh

Email: tathihongdiem@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: B117

ThS. Nguyễn Thị Phương Dung

GV bộ môn tiếng Anh

Email: nguyenthiphuongdung@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: B117

ThS. Trần Thị Mai Thi

GV bộ môn tiếng Anh

Email: tranthimaithi@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B117

ThS. Trần Thị Kim Trang
GV bộ môn tiếng Anh
Email: tranthikimtrang@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: B117
ThS. Trương Tuấn Minh
GV bộ môn tiếng Anh
Email: truongtuanminh@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: B117

ThS. Lê Cảnh Huy

GV bộ môn tiếng Anh

Email: lecanhhuy@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B117

ThS. Võ Thị Như Linh

GV bộ môn tiếng Anh

Email: vothinhulinh@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B117

ThS. Nguyễn Thị Bửu Trân 

GV bộ môn tiếng Anh

Email: nguyenthibuutran@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B117

 

CÁN BỘ HÀNH CHÍNH

Chức vụ

Liên hệ

  Nguyễn Thị Thanh Tuyền

  Thư ký Khoa

  • ĐT: 028-37755033

  • Email: nguyenthithanhtuyen@tdtu.edu.vn

  • Phòng làm việc: B005

  Nguyễn Thị Thu Anh

  Giáo vụ Khoa

  • ĐT: 028-37755033

  • Email: nguyenthithuanh@tdtu.edu.vn

  • Phòng làm việc: B005

  Nguyễn Lê Phúc

  Trợ lý công tác SV Khoa

  • ĐT: 028-37755033

  • Email: nguyenlephuc@tdtu.edu.vn

  • Phòng làm việc: B005