Nhảy đến nội dung

Ban chủ nhiệm

%E1%BA%A2nh%20ch%E1%BB%A5p%20M%C3%A0n%20h%C3%ACnh%202019-03-26%20l%C3%BAc%2015.02.50.png

ThS. Nguyễn Thanh Phương

 Phó Trưởng Khoa

 Trưởng bộ môn Tiếng Anh Thương mại

 

  ĐT: 028-37755033

  Email: nguyenthanhphuong@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: B117

 

T.Binh_.jpg

 

 TS. NGUYỄN HÒA BÌNH

  Phó Trưởng Khoa

  Trưởng bộ môn chuyên ngành tiếng Trung


 
  ĐT: 028-37755033

  Email: nguyenhoabinh@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: B117

   

 

CÁN BỘ HÀNH CHÍNH

T.Nghia_.jpg

 

  PHẠM HIẾU NGHĨA

  Thư ký Khoa kiêm Trợ lý công tác SV Khoa

 

  ĐT: 028-37755033

  Email: phamhieunghia@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: B005

coThu_Anh.jpg

 

  NGUYỄN THỊ THU ANH

  Giáo vụ Khoa

 

  ĐT: 028-37755033

  Email: nguyenthithuanh@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: B005