Nhảy đến nội dung

Nhân sự hành chính

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Chức vụ

Liên hệ

 ThS. Nguyễn Thanh Phương

 Phó Trưởng Khoa - Phụ trách Khoa Ngoại ngữ

 • ĐT: 028-37755033

 • Email: nguyenthanhphuong@tdtu.edu.vn

 • Phòng làm việc: B005

 TS. Nguyễn Hòa Bình

 Phó Trưởng Khoa

 Trưởng bộ môn chuyên ngành tiếng Trung

 • ĐT: 028-37755033

 • Email: nguyenhoabinh@tdtu.edu.vn

 • Phòng làm việc: B117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁN BỘ HÀNH CHÍNH

Chức vụ

Liên hệ

  Nguyễn Thị Thanh Tuyền

  Thư ký Khoa

 • ĐT: 028-37755033

 • Email: nguyenthithanhtuyen@tdtu.edu.vn

 • Phòng làm việc: B005

  Nguyễn Thị Thu Anh

  Giáo vụ Khoa

 • ĐT: 028-37755033

 • Email: nguyenthithuanh@tdtu.edu.vn

 • Phòng làm việc: B005

  Nguyễn Lê Phúc

  Trợ lý công tác SV Khoa

 • ĐT: 028-37755033

 • Email: nguyenlephuc@tdtu.edu.vn

 • Phòng làm việc: B005